آدرس:

تهران ، رودهن ، ابتدای جاده دمـــاوند ، بعد از تقاطع مهرآباد ، کد پســـتی : 3978153811، شرکت امین شیر

تلفن:

22222 765 21 98+

فاکس:

18 10 78 89 21 98+

ایمیل:

info@aminshir.co.ir

پیامک:

99 77 1000 98+

فرم تماس
نام:
نام خانوادگی:
تلفن:
ایمیل:
پیام: