نام رایج:       ارکیده فالانوپسیس

نام علمی:    Phalaenopsis amabilis

نام انگلیسی:  Orchids

خانواده:       Orchidaceae

 

تیره ثعلب از تیره های بزرگ گیاهان تک لپه و متجاوز از 20000 گونه است که درمتجاوز از 500 جنس جای دارند. در اغلب نواحی کره زمین مخصوصاً مناطق گرم نیزپراکندگی دارند. عموماً گیاهانی علفی و گاهی پرپشت و دارای اعضای کم و بیش چوبیهستند. در بین آنها انواع بالا رونده مخصوصاً اپی فیت (Epiphyte  ) زیاد دیده می شود.
بعضی از آنها نیز زندگی ساپروفیت دارند و به علت دارا بودن کلروفیل کم یا فاقدبودن آن از بقایای گیاهی مانند خاکبرگ جنگلها و غیره برای ادامه زندگی خود استفادهمی کنند. گیاهان تیره ثعلب به تفاوت ریشه های افشان یا غده ای و یا ریزوم های خزندهدارند. انواعی از آنها نیز که به حالت اپی فیت بر روی درختان بسر می برند، دارایریشه های هوائی می باشند. در این حالت با مداخله نوعی از قارچها نیز ممکن است زندگیهمزیستی با درختان فوق پیدا می کند گلهای آنها عموماً نامنظم ، نر - ماده بندرت بردو نوع نر و ماده پلی گام و مجتمع به صورت گل آذینهای خوشه سنبله و یا پانیکول میباشند.