نام رایج:         ژربرا

نام علمی:    Gerbera Jamesonii

نام انگلیسی:  Gerbera

خانواده:     Asteraceae 

 

ژربرا جامزونی دارای ریشه های عمیق بوده و گل هایآن بر روی ساقه ای پرزدار تشکیل میشوند و از میان برگهای طوقه ای نیزه ای شکل و بابریدگی های عمیق این گیاه ساقه گل دهنده خارج میشود.

در حال حاضر ژربرا در ۲۵ کشور دنیا پرورش می‌یابدکه حدود ۱۲۰۰ـ۱۱۰۰ هکتار سطح زیر کشت گلخانه‌ای دارد. پنجاه درصد سطح زیر کشت دنیادر کشور هلند و ایتالیا است. در هلند سالیانه بیش از ۲۰۰ میلیون شاخه گل ژربرا بهارزش حدود ۴۰ میلیون دلار به فروش می رسد. در سال ۱۳۷۹ سطح زیرکشت ژربرا در ایران۶/۱۵هکتار گزارش گردید. تولید ۴ میلیون شاخه گل توسط ۱۳۷ پرورش‌دهنده در بازار بهفروش رسیده است. به لحاظ اهمیت اقتصادی تولید شاخه گل ژربرا از طریق کشت بافت درصدر اولویت‌های تحقیقاتی گیاهان زینتی ایران قرار دارد. هم اکنون گیاهچه‌های ژربرااز شرکتهای هلندی نظیر Preesman، Schrurs، Terranigra، florist خریداری و به ایرانوارد می‌شود، که این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت صنعت گل‌کاری در ایران محسوبمی‌شود. امروزه می‌توان به منظور توسعه تولید گیاهان زینتی و تولید ارقام جدیدبازارپسند و در نتیجه افزایش صادرات گل از فنون پیشرفته ازدیاد نباتات نظیر کشتبافت استفاده کرد تا گام مؤثری در جهت افزایش تولید گیاهان زینتی و صادرات آنهابرداشته شود.